Board of General Directors

Ông Lê Tiến Hùng – Tổng Giám Đốc

Ông Lê Đức Huy – Phó Tổng Giám Đốc